Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE

Dotyczy wszelkiego rodzaju informacji prywatnych i danych osobowych zebranych za pośrednictwem strony internetowej www.looneyrabbit.eu w celach dla których są one zbierane i przetwarzane.

Twórcą serwisu jest Łukasz Wójcik, ul. J. Wajsówny 8 m 25, 95-200 Pabianice; e-mail: biuro@looneyrabbit.eu
zwanego dalej „Administratorem”

Administrator zobowiązuje się dotrzymać staranności w celu ochrony zgromadzonych danych. A w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

 • przetwarzane zgodnie z prawem
 • zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów
 • niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami.

Zgromadzone dane są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu.

Kontakt możliwy w każdej chwili pod adresem: admin@looneyrabbit.eu

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Użytkownik może przekazywać swoje dane osobowe Administratorowi za pomocą formularzy dostępnych na stronie (formularz kontaktowy), bądź bezpośredni kontakt mailowy na adres (biuro@looneyrabbit.eu, admin@looneyrabbit.eu).

Administratorem tych danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest Łukasz Wójcik.

Dane osobowe przekazywane Administratorowi przez Użytkownika przetwarzane są w celu:

 • kontaktu zwrotnego z Użytkownikiem oraz w celu archiwizacji korespondencji
 • celów informacyjnych oraz innych czynności związanych z aktywnością Usługobiorcy na stronie internetowej www.looneyrabbit.eu

Przesłanie formularza kontaktowego skutkuje zapisaniem danych w bazie elektronicznej. Dane przechowywane są w bazie na czas nieokreślony w trakcie prowadzenia działalności gospodarczej przez Administratora lub pisemnej prośby o ich usunięcie przez Użytkownika.

Podanie danych przez Użytkownika zawsze jest dobrowolne, ale niezbędne do kontaktu z Administratorem.

Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców:

 • Imię i nazwisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu

Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych oraz danych wprowadzonych do Systemu. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych.

Administrator nie udostępnia danych osobowych jakimkolwiek podmiotom trzecim. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione.

Łukasz Wójcik może powierzać przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym, w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi (tj. serwisy świadczące usługi utrzymania systemu informatycznego i hostingu, dostawca usługi poczty elektronicznej).

Dane osobowe Użytkowników nie będą sprzedawane osobom trzecim, w tym
w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania materiałów marketingowych osób trzecich.

 PRAWO DO INFORMACJI I ODWOŁANIA ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH

Użytkownik może zwrócić się w drodze pisemnej (pocztą lub e-mailem) o udzielenie informacji dotyczących zgomadzonych danych osobowych przetwarzanych w ramach działalności serwisu. Ma prawo do ich wglądu i modyfikacji.

Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

W celu wglądu, modyfikacji lub usunięcia zgoromadzonych przez Administratora danych osobowych należy przesłać stosowną wiadomość drogą pocztową na adres  Łukasz Wójcik ul. J. Wajsówny 8 m 25, 95-200 Pabianice bądź mailowy na adres: admin@looneyrabbit.eu

POLITYKA COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies (tz. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu.

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym.

Instalacja plików cookies jest konieczna do prawidłowego działania serwisu.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 • tworzenia statystyk, co umożliwia ulepszanie zawartości i funkcjionalności serwisu,
 • dostosowania zawartości wg preferencji Czytelnia oraz optymalizacji
 • prawidłowego wyświetlania zawartości

W ramach serwisu mogą być stosowane następujące rodzaje plików cookies:

 • „sesyjne” (session cookies) są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Czytelnika do czasu opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej)
 • „stałe” (persistent cookies) przechowywane są w urządzeniu końcowym Czytelnika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia.
 • „funkcjonalne” (funkcion cookies) pliki umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” przeglądarki internetowej.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.